A2V Framework

De motor van een organisatie die zich doorlopend aanpast aan de veranderende omgeving telt drie cilinders en drie versnellingen. De benodigde brandstof is chaos en hij verbruikt ongeveer 100:1, zeker niet zuinig dus. Gelukkig levert de motor een groot vermogen, namelijk het vermogen om vooraan te lopen in een markt en de hoogste waarde te leveren voor klanten. Dit zorgt voor groei op alle fronten en verhoogt de waarde van een organisatie significant.

Hoe werkt het A2V Framework?

Het doel is een organisatie te ontwikkelen die zich doorlopend aanpast aan de steeds sneller veranderende omgeving. Ultiem is dat de organisatie onderdeel is van de verandering.
De ‘Motor’ is gebaseerd op het Enterprise Scrum Framework en zal in eerste instantie rustig optrekken in de eerste versnelling (Orange Belt: Apprentice).  De organisatie gaat in een Active Learning System (II) van individu naar organisatie leren, waarna de snelheid kan worden opgevoerd naar de Blue Belt (Student) en Black Belt (Master). Deze ‘Belt-Sprints’ worden gevormd door het Enterprise Scrum Team,  samengesteld uit Value Owners, Domain Owners en Practice Owners.

Chaos

Allereerst zal de organisatie een manier moeten vinden om goed aangesloten te zijn op een verzadigde omgeving met een overvloed aan informatie. Het moet uit voorspelbare en niet voorspelbare bronnen een onderscheid kunnen maken tussen al dan niet relevante informatie.
Door Smart Empathic Resource Utilization en directe feedback loops te bouwen kan een organisatie zichzelf verankeren in de benodigde chaos en deze effectief filteren. De verzamelde informatie is echter nog steeds chaos in relatie tot vernieuwende proposities. In de eerste fase werkt het Enterprise Scrum Team aan het structureren en valideren van ruw materiaal. Dit is de eerste Brain-Flow fase waarbij het Enterprise Scrum Team gaat divergeren, convergeren en valideren om tot bruikbare input te komen, waarmee gewerkt gaat worden. Handige hulpmiddelen hierbij zijn Running LEAN, TRIZ (inventive problem solving) of Innovation Games.

De valkuil

Een veel gemaakte denkfout is ‘jump to conclusions’. Oftewel, men denkt iets te zien en men denkt de oplossing al te weten, waarna men de beslissing al definitief maakt. Haastige spoed is in deze zelden tot nooit goed. Ook met TRIZ wordt deze denkfout nogal eens gemaakt. Tegenwoordig hebben Sociale Innovatie en ‘The Wisdom of Crowds‘ gelukkig bewezen dat innovatie nooit bij één persoon vandaan komt en het zonder enige twijfel een teamproces is, waarbij het risico afneemt en het succes toeneemt naarmate men bereid is om alle stappen in het proces zorgvuldig te volgen. Uiteindelijk creëert men dan meer waarde in minder tijd.

Review

De bruikbare input vanuit de chaotische omgeving wordt in een brede Review met de Owners, de teams en de stakeholders samen gebracht met de ervaringen uit de actuele organisatie praktijk en de nieuwe waardedrijvers uit voorgaande sprints. Hieruit volgen de items die opgenomen worden in de Innovation Backlog en de Practice Backlog.

Team Retrospective

Alvorens aan een volgende Sprint te beginnen, gaan de teams eerst in Retrospective hun eigen functioneren evalueren. Het doel is tot een High Performing Team te komen dat volledig Agile werkt.

Innovation Backlog

De Value Owner is verantwoordelijk voor het opstellen en ordenen van de Innovation Backlog. Dit is een geordende lijst met uitdagingen die door drie Scrum Teams in Sprints worden geadopteerd. Dit zijn de teams die werken aan Strategic Adaptability, Agile Tactics en Lean-Agile Operations. De ordening van de Backlog gebeurt op basis van de meeste waarde die ermee gegenereerd wordt voor de klant. Of door een benodigde volgordelijkheid om hiertoe te komen.

Scrum Team: Strategic Adaptability

Dit team gaat de uitdaging aan om uit de commodity-trap te blijven, door continue nieuwe waardeproposities te ontwikkelen aan de voorkant van de levenscyclus. Dit zijn proposities waarvoor de vraag in de markt groter is dan het aanbod, waardoor met behoud van een gezonde marge een vooraanstaande positie in de markt kan worden ingenomen.

Scrum Team: Agile Tactics

Dit team gaat de uitdaging aan om de organisatie Agile aan te sturen vanuit zelf organiserende high performing teams.

Scrum Team: Lean-Agile Operations

Dit team gaat de uitdaging aan om de operationele laag in de organisatie continue te verbeteren. Vanuit klantperspectief en respect voor de medewerkers werkt dit team aan een continue verbetering van het operationele proces. Met de focus van de medewerkers op een optimale kostenbeheersing en het behoud van een constante kwaliteit, moet een organisatie kunnen voldoen aan de permanent veranderende klantvraag.

Practice Backlog

De nieuwe waardes worden na validatie door de klant en de brede Review in praktijk genomen. Hier ontstaan de Best Practices die na validatie door de medewerkers geschikt worden gemaakt voor schaalvergroting.

Brain Flows

De Brain Flows zorgen er voor dat we een slim spel spelen met onze beide hersenhelften. Nadat we ons hebben ingeleefd in de materie en mogelijk relevante patronen hebben ontdekt, start het proces van divergeren en convergeren. Tenslotte volgt er een relevante validatie waarna het resultaat klaar is voor de volgende stap in het proces.

Validatie

Tot het moment dat iets gevalideerd is, werken we nog steeds met aannames. Zelfs als iets wetenschappelijk bewezen is, werken we nog steeds op basis van de aanname dat het wetenschappelijke feit ook van toepassing is op de unieke situatie van uw innovatie. In een empirisch gecontroleerd proces worden onze aannames daarom zo snel mogelijk en herhaaldelijk in de praktijk gevalideerd.

Meassures

Om te weten of uw inspanningen ook het gewenste effect hebben, doen we bij aanvang van de Enterprise Scrum een nul-meting op de geformuleerde business doelstellingen. Vervolgens meten we met een relevante regelmaat de voortgang. Deze KPI is waarde neutraal, het zegt niets over de kwaliteit van de mensen die de transitie bewerkstelligen. Het is slechts een indicator om het proces, de gekozen visie, de intensiteit en de manier van valideren te heroverwegen.

Done?

Enterprise Adaptability is geen project met een begin en een einde. Het is een strategische visie en een nieuwe manier van werken, in een extreem uitdagend maar gelukkig empirisch gecontroleerd proces. Het risico op falen is laag en de waardegeneratie is hoog. En het is ‘never-done’!

Auteur: Adrie Dolman MSc