Algemene voorwaaden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DIENSTEN EN PRIVACY STATEMENT ADAPT2VALUE BV

1. ALGEMEEN
a. Adapt2Value bv te Vaassen, (de opdrachtnemer), verricht slechts die werkzaamheden waarvoor het de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen.
b. Adapt2Value bv draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten en adviezen een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en Adapt2Value bv.
De wilsovereenstemming in het kader van een overeen te komen opdracht heeft betrekking op een eventueel in te stellen vooronderzoek, de voorbereidingswerkzaamheden, de vermoedelijke duur en de eventuele fasering, de voortgangsbewaking, de momenten waarop en aan wie er informatie wordt verstrekt, aan wie er wordt gerapporteerd, de door de opdrachtgever en Adapt2Value bv in te zetten deskundigen en ondersteuning, de kostenraming, de betalende instantie en de evaluatie achteraf.
c. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de voor de uitvoering noodzakelijke informatie is verstrekt. De opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige beschikbaarheid van overige relevante documentatie en gegevens èn van de bij de uitvoering betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever.
Als de uitgangspunten van de bereikte wilsovereenkomst veranderen tijdens de uitvoering van de opdracht, dan moet overlegd worden over aanpassing van de gemaakte afspraken aan de veranderde situatie.
e. Als niet aan Adapt2Value bv te wijten oorzaken een goede opdrachtuitvoering belemmeren, dan kan Adapt2Value bv zich uit de opdracht terugtrekken.
Adapt2Value bv zal zoveel mogelijk in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
g. In beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Adapt2Value bv werkt niet op basis van enige vergoeding waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid.
h. Adapt2Value bv is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg-)schade. De opdrachtgever vrijwaart Adapt2Value bv voor schade geleden door derden.
i. Adapt2Value bv acht zich zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht verplicht tot geheimhouding van alle ter kennis genomen vertrouwelijke informatie.
Nevenbelangen aan de zijde van de opdrachtgever of aan de zijde van Adapt2Value bv die het verloop van de opdracht kunnen schaden, zijn niet toegestaan. Als dergelijke belangen er toch zijn, dan moet òf de opdracht worden geweigerd òf het nevenbelang moet vóór de aanvaarding van de opdracht met de opdrachtgever c.q. met Adapt2Value bv worden besproken.

2. KOSTEN
a. De kosten voor interim- en advieswerkzaamheden worden steeds berekend per uur, per dag of dagdeel (= een ochtend, een middag of een avond) of per deelnemer. Deze tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
b. Bij trainingen of workshops worden de voorbereidingskosten alleen gedeclareerd indien hierover met de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt. Ook voor de voorbereiding geldt het dagdeeltarief.
c. Reis- en verblijfkosten zijn niet bij het uur-, dagdeel- of dagtarief inbegrepen, tenzij expliciet afgesproken. Deze worden tegen fiscale maximum normen in rekening gebracht.
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht onverhoopt mocht blijken, dat door factoren buiten de verantwoordelijkheid van Adapt2Value bv en/of door thans nog onbekende feiten het honorarium van Adapt2Value bv de kostenraming zal gaan overschrijden, zal Adapt2Value bv tijdig met de opdrachtgever nader overleg plegen om tot een eventuele herziening van de kostenraming of de werkzaamheden te komen.
f. Genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Op de declaraties wordt BTW geheven.
Bij trainingen worden de kosten gedeclareerd bij aanvang van de training. Bij interim- en adviesopdrachten worden de kosten maandelijks gedeclareerd op basis van bestede uren, dagen of dagdelen.
h. Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 21 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Reclamaties tegen betaling dienen binnen 14 dagen na ontvangst van factuur gedaan te worden
i. Indien Adapt2Value bv voor invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelt, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

3. ANNULERING
a. In geval van annulering van een overeengekomen opdracht worden, indien de annulering plaatsvindt binnen acht weken voor de startdatum van de werkzaamheden, 50% van de aan de werkzaamheden gebonden kosten in rekening worden gebracht. Indien de annulering binnen vier weken voor de startdatum plaatsvindt, zal 75% van de kosten in rekening gebracht worden. Bij annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van gemaakte voorbereidingskosten, welke altijd volledig in rekening worden gebracht.
b. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt datum postmerk.

4. AUTEURSRECHT
Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door Adapt2Value bv verstrekte rapporten, syllabi, formulieren, ontwerpen, concepten, formules, titels, enz. auteursrecht. Dit houdt tevens in dat Adapt2Value bv het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever en diens medewerkers niet uit handen geeft.

5. PRIVACY STATEMENT
Adapt2Value verzamelt slechts persoonsgegevens voor het voeren van de administratie, individueel e-mail verkeer (geen e-mailings) en het versturen van een nieuwsbrief op verzoek van de ontvanger (opt-in). Persoonsgegevens die Adapt2Value verzamelt kunnen bestaan uit de bedrijfsnaam, zakelijk bezoek- of postadres, persoonsnaam van de contactpersoon, e-mail adres en/of telefoonnummer. Adapt2Value deelt geen persoonsgegevens met derden. Zakelijke gegevens kunnen wel gedeeld worden met het administratiekantoor of de accountant voor uitsluitend boekhoudkundige werkzaamheden. Indien de gerechtigde eigenaar van persoonlijke gegevens dit verzoekt, zal Adapt2Value zijn/haar gegevens verwijderen, met uitzondering van die gegevens welke Adapt2Value verplicht is in haar administratie te behouden of waar juridische waarde aan ontleend kan worden.

6. GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de opdrachtgever en Adapt2Value bv mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.